Sidhuvudbild

Tankar och mål

Om Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare i början av 1900-talet. Hennes arbetsmetoder bygger på noggranna observationer av barns utveckling. De är ett svar på barnens egna behov och intressen och de grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Alla barn bär med sig ett inlärningsprogram som gör att de vid olika åldrar är mottagliga för olika slags kunskap. Montessorimetoden, som blivit en erkänd pedagogisk metod över hela världen, tar fasta på detta. Den skapar förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

Pedagogiken bygger på en stark tro på barnet och dess egen förmåga. Lärarna kan i första hand ses som handledare. Deras uppgift är att iaktta, uppmuntra, stödja och inspirera barnet som får arbeta i sin egen takt.

De viktigaste uppgifterna är att ta tillvara på barnens lust att lära och barnens förmåga att likt svampar suga i sig grundläggande kunskap och utvecklande färdigheter från en stimulerande miljö.
Vi arbetar enligt Maria Montessoris filosofi, samt enligt Lpfö 18 samt efter kommunens direktiv.

Maria Montessori